การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน

The Production of Public relations Media of Loei Province by UsingDrone For Aerial Photography

จัดทำโดย ธนากร บุญเจริญ;ทรงพล จริตกล้า และ กฤษณกร ตระกูลมณี

สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

ปีการศึกษา 2560


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน โดยใช้ โดรน 2 ตัว ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 advanced และ Mavic Pro นำเสนอภาพถ่ายทางอากาศ โดยผลิตชิ้นงาน ตัวอย่างคือ สื่อประชาสัมพันธ์ มีความยาวประมาณ 4 นาที ทาการตัดต่อด้วยโปรแกรม Sony Vegas เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม จากนั้นนำผลงานไปประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อภาพ ซึ่งหลังจากได้ผลสรุปข้อมูลแล้วนำมาอภิปรายร่วมแนวคิดทฤษฏี การถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน


วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศ (โดรน)
  2. เผยแพร่แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย (บางสถานที่) ให้เป็นที่รู้จัก

อภิปรายผลการศึกษา

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศ โดยใช้โดรน จากเทคนิคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคที่จะช่วยสร้างจุดสนใจให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้นผู้ศึกษามีความประสงค์ที่จะผลิตสื่อให้แปลกใหม่แตกต่างจากสื่อรูปแบบเก่าโดยมีการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ คือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศ คุณ เจนนี่ จากร้าน Extream GoPro ซึ่งเชี่ยวชาญพึ่งพอใจมากในส่วนของการบินโดรนที่มีเทคนิคให้เกิดมิติของภาพซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณ์ อินทรนนท์ กล่าวว่า เมื่อนำภาพถ่ายทางอากาศ ที่มีการถ่ายภาพต่อเนื่องกัน มาจัดเรียงในสภาพที่เหมาะสม จะสามารถมองเห็นภาพถ่ายในบริเวณพื้นที่ ที่เป็นส่วนซ้อนกันนั้นมีลักษณะเป็นภาพมีมิติ ซึ่งทำให้ภาพดูมีความสวยงาม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ อาจารย์พลอย ศรีสุโร สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในสื่อนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สามารถบอกรายละเอียด ของสถานที่นั้น ๆ ยังไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ เวชรา กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานหรือจากผู้บริการไปยังกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชาสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้รับข้อมูลได้ง่ายที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อภาพ นายนัฐพล ขันเงิน รับผลิตภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ กล่าวว่า ภาพโดยรวมดูดี คุณภาพการตัดต่อพอใช้ เพราะมีบางช่วงที่ขาดความต่อเนื่อง ควรทำให้ทุกอย่างเกิดความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับ วิลาวัลย์ สมยาโรน กล่าวว่า การตัดต่อภาพและเสียงเป็นการสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้สมบูรณ์ โดยให้ภาพและเสียงมีความต่อเนื่องกัน การจะทำให้สมบูรณ์โดยการตัดต่อนั้นต้องทำให้ภาพ และเสียงมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด เสียงแบคกราวด์ควรสอดคล้อง กับภาพเพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับภาพนั้น


ผลงานนักศึกษา


 

Tags: , ,

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)