การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชันเรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”

จัดทำโดย วิภาวีร์ ทองนพคุณ;พรพนา เพ็งแจ่ม

สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทาวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ” และเพื่อศึกษาคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ”จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้วัดความรู้ ความเข้าใจสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง“การจัดองค์ประกอบภาพ”จากกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อายุระหว่าง 18-22 ปี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้วยสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง“การจัดองค์ประกอบภาพ” แบบประเมินคุณภาพสื่อสาหรับผู้เชี่ยวชาญ และแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจสาหรับ กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ” จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า คุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ” ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ผลการวัดระดับความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกส์รูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง “การจัดองค์ประกอบภาพ” จาก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในระดับ ดี ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจมากขึ้น ในเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ดี

คำสำคัญ: อินโฟกราฟิกส์, แอนิเมชัน, การจัดองค์ประกอบภาพ, ความรู้ความเข้าใจ


นิยามศัพท์

  1. การถ่ายภาพ หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งในสถานที่นั้นโดยเป็นการเก็บสภาพแสงไว้บนวัตถุไวแสงทางเคมี เช่นฟิล์มถ่ายภาพ เป็นต้น โดยปัจจุบันอยู่ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า กล้องถ่ายรูป ในที่นี้ศึกษาเฉพาะการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น
  2. อินโฟกราฟิกส์ หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้ มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกส์ ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมาย ของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้นาเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. แอนิเมชัน หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรม ถูกผลิตขึ้นทีละเฟรมแล้วนามาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ถ่ายภาพ รูปวาด หรือรูปถ่าย เมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป
  4. การจัดองค์ประกอบภาพ หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในภาพ ซึ่งความจริงการจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นในช่องมองภาพ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นองค์ประกอบในภาพทั้งสิ้นภาพจะดูเหมาะสมและน่าดูก็อยู่ที่การจัดองค์ประกอบของภาพ

ผลงานนักศึกษา


 

Tags: , , , , ,

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)