การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ”

จัดทำโดย ดนุชา เป็นไทย และ ศิขรินทร์ ดีพงศานนท์

สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (ABSTRACT)

ในปัจจุบันโรคลำไส้อักเสบของสุนัขเกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นโรคลำดับต้น ๆ ของโรคภัยที่อันตรายร้ายแรงทำให้สุนัขเสียชีวิตได้เร็ว โดยผู้เลี้ยงสุนัขไม่อาจรู้ถึงอาการของสุนัขที่กำลังป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบ ปริญญานิพนธ์การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ” นี้ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งปัจจุบันนิยมเลี้ยงสุนัขกันมากในกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่น โรคลำไส้อักเสบในสุนัขนั้นยังมีความเชื่อที่ผิดและความรู้ในการป้องกันที่ผิดวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลำไส้อักเสบของสุนัข ซึ่งจะบอกถึงสาเหตุของการเกิดโรค ความเสี่ยง การดูแลสุนัขไม่ให้เกิดโรคและการป้องกันโรคลำไส้อักเสบอย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เลี้ยงสุนัข จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ” แบบประเมินคุณภาพสื่อสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านออกแบบ และแบบประเมินความคิดเห็นสำหรับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ” จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 3 ท่าน พบว่า คุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิก ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านเทคนิค อยู่ในระดับ ดี และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ” จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่า อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

คำสำคัญ: อินโฟกราฟิก,โรคลำไส้อักเสบ,สุนัข


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ”
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ” ของกลุ่มตัวอย่าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ”
  2. ได้ทราบความคิดเห็นต่อสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “สุนัขกินกระดูกจะทำให้เป็นโรคลำไส้จริงหรือ” ของกลุ่มตัวอย่าง

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

สื่อ (Media) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดของสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่นำพาสารจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร อินโฟกราฟิก (Infographic) ย่อมาจาก Information Graphic คือการนำเสนอข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นภาพในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน

อินโฟกราฟิก (Infographic) ย่อมาจาก Information Graphic หมายถึง ภาพหรือกราฟิกซึ่งแสดงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่า เป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network เพราะด้วยแผนภาพสวย ๆ นี้ สามารถทำให้คนทั่ว ๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็ก ๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

สื่ออินโฟกราฟิก หมายถึง สื่อที่นำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิก เสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่ซับซ้อน สถิติ ความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมากและเข้าใจยาก จะมานำเสนอออกเป็นสื่ออินโฟกราฟิก โดยจะประกอบด้วยภาพเวคเตอร์เคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงซาวด์ เอฟเฟค เสียงบรรณยายประกอบตามเนื้อหาของสื่อ

โรคลำไส้อักเสบในสุนัข หมายถึง อาการท้องเสียหรือถ่ายเหลวในสุนัขนั้น ความจริงมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส โคติดเชื้อโปรโตซัว โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคพยาธิ เนื้องอก การเปลี่ยนอาหาร เป็นต้น


ผลงานนักศึกษา


 

Tags: , , , ,

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)