การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์

The film production advertised for campaign spending social network “GEN Y” with time lapse technique

จัดทำโดย ธิฆัมพร ช่วยชนะ;สุจิตรา ปิ่นศิริ และ วิรัญญา เจริญอนันตกุล

สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (ABSTRACT)

การผลิตภาพยนตร์โฆษณาครั้งนี้เพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยจะนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงสนใจการทำภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคไทม์แลปส์เพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนยุคใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น มีทั้งข้อดีข้อเสีย จึงได้มีการจัดทำสื่อภาพยนตร์โฆษณาให้ผู้ที่รับชมตระหนักถึงผลกระทบในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก

จากการที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน นำมาปรับปรุงจนได้เนื้อหาที่สมบูรณ์ โดยมีการตรวจสอบตามกระบวนการเตรียมการผลิต กระบวนการผลิต และหลังการผลิต เมื่อผลงานสาเร็จนำไปนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงสื่อ จากนั้นนำไปเสนอต่อกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 60 คน ประเมินผลงานเพื่อศึกษาทัศนคติหลังจากได้รับชมสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์

ผลจากการศึกษาพบว่า การการพัฒนาสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์ มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (𝑥̅= 4.10 S.D. = 0.38) และการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ ดี (𝑥̅ = 4.14 S.D. = 0.07)

คำสำคัญ: ภาพยนตร์โฆษณา, โซเชียลเน็ตเวิร์ก, เทคนิคไทม์แลปส์


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาให้ตระหนักถึงผลกระทบในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง เจ็นวาย (GEN Y)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์ ที่มีคุณภาพ
 2. ได้ทราบความพึงพอใจที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y)
 3. เป็นข้อมูลในการศึกษาสาหรับผู้ที่ต้องการสร้างสื่อหรืองานทางด้านมัลติมีเดีย
 4. ได้แนวทางในการสร้างสื่อภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคไทม์แลปส์

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

 1. ภาพยนตร์โฆษณา หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อนำเสนอความคิดหรือการป่าวประกาศให้คนชวนเชื่อ และเข้าใจในตัวสินค้า หรือ สิ่งที่ต้องการสื่อออกไป มีความยาวตั้งแต่ 30 วินาที แต่ไม่เกิน 3-5 นาที
 2. ไทม์แลปส์ หมายถึง การถ่ายภาพในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ใช้เทคนิคเหมือนการถ่ายทำภาพยนตร์แบบเร่งความเร็วสามารถย่นระยะเวลาจาก ปี เดือน วัน ชั่วโมง มาเหลือเพียงนาที หรือไม่กี่วินาทีเท่านั้น
 3. โซเชียลเน็ตเวิร์ก หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคนหนึ่งเชื่อมโยงกับเพื่อนอีกนับสิบ รวมไปถึงเพื่อนของเพื่อนอีกนับร้อย ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) บนอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Blogger, Hi5, Twitter หรือ Tagged เป็นต้น

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษากาหนดขอบเขตของงานวิจัยดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1. ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 60 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
  ผู้ศึกษาได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้

  1. ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์
  2. แบบประเมินคุณภาพของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องเจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์ สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
  3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์การใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่อง เจ็นวาย (GEN Y) ด้วยเทคนิคไทม์แลปส์ สำหรับกลุ่มตัวอย่าง
 3. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
  โครงสร้างของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ ความสามารถ ค่านิยม สาเหตุที่คนแต่ละช่วงมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันเกิดจากสภาพสังคมในช่วงนั้น ๆ เป็นปัจจัยหล่อหลอมความคิดและทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นมา โดยลักษณะของแต่ละช่วงอายุจะแตกต่างกันออกไป คนกลุ่มใหม่มักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นพวกที่วุ่นวายกับอินเตอร์เน็ต กระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนและใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงสุดอีกด้วย โดยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาครั้งนี้เพื่อรณรงค์การใช้เทคโนโลยี โดยจะนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้ตะหนักถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี การติดโซเชียลเน็ตเวิร์ก พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
 4. ด้านเทคนิค
  การทำวิจัยครั้งนี้จะเริ่มถ่ายทำด้วยกล้อง DSLR จากนั้นจะใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6 และโปรแกรม Adobe premiere pro CS6 ในการตัดต่อเบื้องต้นและใช้เทคนิคไทม์แลปส์ในการถ่ายทำ ประกอบการใช้เทคนิคโมชั่นกราฟิก เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้มากขึ้น

สรุปผลคุณภาพของสื่อภาพยนตร์โฆษณาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

 1. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านบทและเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณา
  ด้านบทและเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณา ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง ในส่วนของการตัดต่อภาพและเสียง มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแนะนำให้ในส่วนเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มเนื้อหาควรให้เข้าใจมากขึ้นกว่านี้
 2. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านการถ่ายทำ
  ด้านการถ่ายทำ พบว่า ในหัวข้อนักแสดง มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ในหัวข้อมุมกล้อง มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ในหัวข้อสถานที่ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของนักแสดง หากได้นักแสดงที่เป็นมืออาชีพตัวสื่อจะออกมาดีมากขึ้นกว่าเดิม
 3. ผลสรุปการประเมินคุณภาพด้านการตัดต่อภาพและเสียง
  ด้านการตัดต่อภาพและเสียง พบว่า หัวข้อภาพ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี หัวข้อการสื่ออารมณ์ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี หัวข้อเสียงดนตรีประกอบ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี หัวข้อเสียงเอฟเฟ็ค ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเพิ่มเติมในการตัดต่อ เพื่อตัดเอาฉากที่ไม่สำคัญออกจะได้น่าสนใจมากขึ้น
 4. ผลสรุปการประเมินด้านเทคนิคต่าง ๆ ในภาพยนตร์
  ด้านเทคนิคต่าง ๆ ในภาพยนตร์โฆษณา พบว่า ความน่าสนใจของเทคนิคไทม์แลปส์ ที่ใช้ในการนำเสนอ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคไทม์แลปส์ ว่าหากใช้เยอะมากเกินไปอาจทำให้ผู้รับชมสื่อไม่เข้าใจได้
 5. ผลสรุปการประเมินด้านทัศนะคติหลังรับชมสื่อ
  ด้านทัศนะคติหลังรับชมสื่อ ในหัวข้อสื่อนี้เหมาะสำหรับรณรงค์ในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก มีระดับคณภาพอยู่ในระดับ ดี ในหัวข้อผู้ชมสามารถเข้าใจข้อคิดที่อยู่ในภาพยนตร์โฆษณานี้ได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีความเห็นเหมือนกันว่า เมื่อรับชมสื่อภาพยนตร์โฆษณาแล้วรู้สึกเข้าใจสิ่งที่สื่อภาพยนตร์โฆษณาจะบอกแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี

รับชมผลงาน


 

Tags: , , , ,

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)