การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Development of an online lesson using social media network based on the constructionism theory for computer education

โดย วิภาส วิกรมสกุลวงศ์

ปี 2560 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามทฤษฏี การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม โดยใช้ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 1) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาบทเรียน ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ Edmodo.com ที่อยู่ในรูปแบบระบบการจัดการการเรียนรู้และใบความรู้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe InDesign CS6 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินบทเรียน ประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง e-Learning แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจำนวน 20 ข้อ แบบประเมินผลตามสภาพจริง (คะแนนรูบริค) และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85/84 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนอยู่ในระดับมาก (4.31)

This study aimed to 1) develop an online lesson for the undergraduate students using social media network based on the Constructionism Theory which focused on the topic of Work Creation for Computer Education and Training subject with the efficiency criterion set at 80/80, 2) examine the learning achievement of the students studying this online lesson, and 3) investigate their satisfaction after undertaking this subject. The population of this study consisted of 26 undergraduate students who attended the Computer Education and Training subject. The instruments utilized to design the lesson included. 1) Edmodo.com-based learning tool as a form of learning management system and 2) Adobe InDesign CS6 on Android smartphone operating system to prepare the information sheets. The tools employed in evaluating quality of the online lesson consisted of the learning management plans, a 20-item preand post-test, an authentic assessment with rubric scores, and a students’ satisfaction questionnaire. The results revealed that 1) the efficiency of the online lesson constructed was at 85/84 which was higher than the criterion set (80/80), 2) the students’ learning achievement was higher, at .05 level of significance, and 3) the students’ satisfaction on the online lesson was at high level (4.31).

DownloadDevelopment of an online lesson using social media network based on the constructionism theory for computer education

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)