ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติของ แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Saving Decisions in National Savings Fund of Informal Employees in Bangkok

โดย มงคลชัย จำรูญ

ปี 2560

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะการออมและการลงทุนของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 2) วินัยทางการเงินของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ และ 4) ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

ประชากร คือ แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 402 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการจัดสรรแบบโควตาโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มละ 67 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สมการถดถอยโลจิสติกส์ และใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกการออมแบบเงินฝากประจำมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การทำประกันชีวิต และการลงทุนในทองคำ เพชร อัญมณี มีวินัยด้านการออมวินัยด้านการใช้จ่าย และวินัยทางการเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัว วินัยด้านการออมและวินัยทางการเงินรวม มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนกลุ่มอายุ 36-45 ปี มีผลทางลบต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และจำนวนสมาชิกในครอบครัว มีผลทางลบต่อจำนวนเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

The purpose of this research was to investigate 1) the characteristics of savings and investment of informal employees in Bangkok, 2) the employees’ financial discipline, 3) factors affecting their saving decisions in National Savings Fund (NSF), and 4) factors affecting the amount of their savings in NSF.

The participants in this research were 402 informal employees in Bangkok, derived from quota and convenient sampling from 6 Bangkok areas with 67 people from each area. The research instrument was a questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive statistics comprising frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics used to test the hypotheses were binary logistic regression and multiple linear regression at a significance level of 0.05.

The results show that time deposit was the most popular option of savings and investment among the participants, followed by life insurance, and investment in gold, diamond, and gemstones respectively. In terms of financial discipline, the participants’ saving and spending discipline was moderate. The number of family member and their saving and financial discipline had a positive effect on their saving decisions in NSF. The participants’ age range of 36 to 45 had a negative effect on their saving decisions in NSF. Educational qualifications lower than a bachelor’s degree and the number of family members had a negative effect on the amount of savings in NSF at a significance level of 0.05.

Download : Factors Affecting Saving Decisions in National Savings Fund of Informal Employees in Bangkok

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)