การผลิตมิวสิควีดีโอเพลงประกอบภาพ (มิวสิคซีรี่ย์)

The production of music video (Music series)

จัดทำโดย กิตติศักดิ์ จิตรีนิตย์, ธนวัฒน์ สิทธิกัน, อโนทัย สุโง๊ะ และจิรายุ ลิ้มสกุล

ปีการศึกษา 2554


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตมิวสิควีดีโอเพลงประกอบภาพ (มิวสิคซีรี่ย์) และเพื่อศึกษาหาความพึงพอใจในมิวสิควีดีโอประกอบเพลงโดยนำเอาโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 มาใช้ในการตัดต่อลำดับภาพและโปรแกรม Adobe After Effect CS3 เพื่อทำกราฟฟิกต่าง ๆ วิธีการศึกษาและขั้นตอนการผลิตมิวสิควีดีโอและนำเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วกับผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และประชากร คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับทั่วไป จำนวน 30 ท่าน โดยการนำเสนอโดยการถ่ายทอดอารมณ์จากนักแสดประกอบเพลงที่ทางคณะผู้จัดทำได้เรียบเรียงและจัดทำขึ้น และทำการประเมินคุณภาพของผลงาน

ผลจากการศึกษาพบว่า การการผลิตมิวสิควีดีโอประกอบเพลง (มิวสิคซีรี่ย์) ความยาวประมาณ 22 นาที มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.50) อยู่ในระดับ “ดี” และการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างได้ (4.26) อยู่ในระดับ “ดี”


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตมิวสิควีดีโอเพลงประกอบภาพ
 2. เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจในมิวสิควีดีโอประกอบเพลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นทางเลือกในการรับชมและรับฟัง
 2. เอาผลงานที่สร้างขึ้นมานี้ไปเสนอยังค่ายเพลงต่าง ๆ
 3. ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ สมาชิกภายในกลุ่มได้ศึกษาการทำมิวสิควีดีโอประกอบเพลง 3 เพลง ประกอบไปด้วย บทเพลง 3 บทเพลงดังต่อไปนี้

 1. เพลง รักบังตา
 2. เพลง พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
 3. เพลง จับมือฉันไว้ … แล้วเราจะเดินไปด้วยกัน

ความยาวโดยรวม ประมาณ 22 นาที แล้วก็วางแผนการทำงาน การบันทึกเสียง การถ่ายทำ การตัดต่อ การใส่เอฟเฟค และการนำเสนอ โดยการทำแบบการประเมินผลให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และ กลุ่ม นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วก็นำมาสรุปผลการประเมิน


สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นว่า การผลิตมิวสิควีดีโอเพลงประกอบภาพ ความยาวประมาณ 22 นาที ประกอบไปด้วย 3 บทเพลง คือ เพลงรักบังตา เพลงพรุ่งนี้จะเป็นยังไง และเพลง จับมือฉันไว้…แล้วเราจะเดินไปด้วยกัน ในส่วนของมุมมองด้านเนื้อเรื่องนั้นมิวสิควีดีโอนี้จุดเด่นในเรื่องของการถ่ายทอดความความรู้สึกทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ส่วนในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มิวสิควีดีโอนี้สามารถถ่ายทอดบทบาทจากการเขียนบทได้ดีมาก จากการเห็นฉากอารมณ์ต่าง ๆ และการให้เรื่องต่าง ๆ ส่วนในด้านมุมมองภาพ กลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นว่ามิวสิควีดีโอนี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับที่ดี แค่เปลี่ยนมุมในการมอง ความรู้สึกและอารมณ์ภาพที่เห็นก็เปลี่ยนไป ส่วนในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญกับมีความเห็นว่า ภาพแต่ละภาพนั้นมีการเน้นจุดสนใจที่ดีและเหมาะสม ทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี เหมาะสมสอดคล้องที่จะเสนอให้ผู้คนทั่วไปได้รับชมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสรุปผลโดยรวมของการผลิตมิวสิควีดีโอประกอบเพลงนั้นอยู่ในระดับดี

อภิปรายผลการศึกษา

จากการทำมิวสิควีดีโอประกอบเพลง สามารถทำออกมาได้อย่างน่าสนใจ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบทบาทการแสดงได้เป็นอย่างดี โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้มิวสิควีดีโอน่าสนใจ คือ อารมณ์ร่วมในการแสดงทำให้ผู้รับชมเกิดความพึงพอใจและเห็นว่า
มิวสิควีดีโอประกอบเพลง นี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับที่ดี

ข้อเสนอแนะ

 1. การดำเนินเรื่องควรให้มีเรื่องราวและมีความน่าสนใจมากขึ้นและควรมีฉากจบที่น่าประทับใจ
 2. การเลือกจุดสนใจในภาพ หนึ่งช็อตอาจมีจุดสนใจในภาพหลายภาพ ควรใส่ลูกเล่นในจุดสนใจหรือใช้การแพนกล้องเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
 3. การเลือกใช้เพลงควรจะเลือกเพลงให้เหมาะสมและเป็นตัวช่วยเสริมความน่าสนใจของภาพ อีกทั้งจังหวะและทำนองควรให้มีจังหวะที่แตกต่างในเรื่องอารมณ์หลายอารมณ์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลงาน
 4. การถ่ายภาพควรถ่ายควรเลือกใช้เลนส์ที่เหมาะสม
 5. ในขณะการถ่ายทำควรใช้ขาตั้งกล้องที่มั่นคงแข็งแรงและควรเลือกพื้นที่ไม่สั่นไหวจากการ สัญจรไปมาของผู้คนและรถยนต์ ควรหลีกเลี่ยงการถ่ายบนสะพานลอยที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กและที่ ๆ มีลมพัดแรง
 6. หากถ่ายทำจากในตัวอาคารมีแสงที่น้อยไปควรใช้อุปกรณ์เพิ่มแสง หรือเลือกเวลาที่ถูกต้อง

 

 

Tags:

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)