การยกตัวแนวระนาบด้วยสนามแม่เหล็กแบบ 4 จุด

Four point magnetic levitation for stabilization of plate

โดย ชวลิต ทองศรี

ปี 2559


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์ ระบบควบคุมการยกตัวด้วยสนามแม่เหล็กให้ระบบเกิดการสมดุลของแรงยกตัวโดยทำการออกแบบระบบควบคุมการลอยตัวเพื่อปรับระดับแผ่นระนาบให้สมดุลจำนวน 4 จุด

โดยใช้ตัวควบคุมชนิด พีไอดี ควบคุมการลอยตัวของแต่ละแกน ซึ่งแต่ละแกนจะสร้างขั้วแม่เหล็ก และชุดลอยจะเป็นแม่เหล็กถาวร ขั้วแม่เหล็กที่สร้างขึ้น กับแม่เหล็กถาวรจะเป็นขั้วเดียวกัน ทำให้เกิดการผลักกัน แล้วสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ให้วัตถุลอยตัวอย่างสมดุล

จากผลการทดสอบของการลอยตัวของงานขณะยังไม่มีวัตถุวางบนแผ่นแนวระนาบได้ค่าแรงดันและความสูงแปรผันตรงกัน โดยแผ่นแนวระนาบลอยสูงสุด 3.7 เซนติเมตร 23.12โวลต์ และแผ่นแนวระนาบลอยต่ำสุด 2.5 เซนติเมตร 15.6 โวลต์ โดยวิทยานิพนธ์นี้ตั้งระยะการลอยตัวที่ 3.7เซนติเมตร โดยแสดงดังรูปการทดลองควบคุมด้วย พีไอดี ขณะที่แผ่นแนวระนาบรับน้ำหนักได้มากสุด 72 กรัม และน้ำหนักของแผ่นแนวระนาบรับน้ำหนัก 170 กรัม เมื่อวางวัตถุลงบนแผ่นแนวระนาบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 56 กรัม สามารถรักษาระดับให้เกิดการสมดุลได้


Abstract

This thesis was to present a study and an analysis of the four point magnetic levitation for stabilization of plate system which was designed to balance and to adjust the four point magnetic levitation for stabilization of plate.

Each leg of the magnetic levitation for stabilization of plate was controlled by the PID controller which each leg created the magnetic pole and the levitation for stabilization of plate was consisted of the temporary magnet. The created magnetic pole and the temporary magnet were put in the same pole which they pushed each other and made the objects float evenly according to the Mathematic equation.

The result of the study found that the magnetic levitation for stabilization of plate had various pressure and height when there was no object on the levitation of plate which the levitation of plate could lift the highest point at 3.7 centimeters, 23.12 voltage and the lowest point was 2.5 centimeters, 15.6 voltage. In this study, it was set the lifting point at 3.7 centimeters which was controlled by PID and it could carry the heaviest object at 72 grams and the levitation of plate could lift the objects evenly when the objects weighed less than 56 grams.

 

Downloadการยกตัวแนวระนาบด้วยสนามแม่เหล็กแบบ 4 จุด

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)