คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา

โดย บุญสิตา ทองสุข

ปี 2560


คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ในเรื่องกระบวนงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามในแต่ละกระบวนงานนั้นยังมีรายละเอียดของระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านั้นไม่อาจบรรจุไว้ในคู่มือเพียงเล่มเดียวนี้ได้

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา เล่มนี้ รวบรวมจัดทำขึ้นโดยยึดถือภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ของงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษา

 

Download : คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา

Tags: , ,

Posted in Work Manual, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)