การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และปัจจัยร่วมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป

The Study on Packaging and Cofactors on the Shelf life of Ready-Made Tai-Plaa Curry Paste

โดย นพรัตน์  มะเห และจริยา  ภู่เจริญ

วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD บทคัดย่อ (Abstract)

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: ,

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)