การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นทีมแบบร่วมกันและร่วมมือ

A Comparison of Learning Achievement by means of Team Collaborative Learning and Team Cooperative

โดย วันชัย  แก้ว และกอบกุล  ปราบประชา

วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD บทคัดย่อ (Abstract)

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , ,

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)