ระบบควบคุม แสง เสียง ภาพ ในห้องประชุมแบบไร้สาย

Control System Light And Sound Visual In Meeting Room With Wireless

โดย ศุภวุฒิ รุ่งโรจน์นิมิตชัย, อภิชาติ เพ็งสาทร และรัชนีย์ รอดอ่อน

ปี 2555

 

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบควบคุมแสง เสียง ภาพ ในห้องประชุม แบบไร้สาย ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการใช้ห้องประชุมที่ดีนั้น จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น ระบบภาพ ระบบเสียง เป็นต้น ในการใช้ห้องประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปรเจ็คเตอร์, ระบบไฟฟ้า, ระบบเสียงในห้องประชุม หากห้องประชุมนั้นมีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานดังกล่าวได้ดี จะทำให้การประชุมในครั้งนั้นๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ซึ่งการประชุมโดยทั่วไปจะไม่มีการควบคุม ระบบแสง เสียง ภาพ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ระบบควบคุมแสง เสียง ภาพ ในห้องประชุมแบบไร้สาย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ภาคส่งจะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์จะใช้การติดผ่านพอร์ต RS-232 และการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องรับกับเครื่องส่งจะส่งแบบไร้สาย ในการส่งนั้นจะส่งสัญญาณภาพ, เสียงและข้อมูล โดยส่งในย่านความถี่ย่าน 2.4 GHz ซึ่งเครื่องส่งและจะรับคำสั่งจากจอภาพแบบสัมผัสที่จะใช้ในการสั่งงานไปยังภาครับ ส่วนที่สองคือ ภาครับนั้นจะประกอบด้วย ชุดควบคุมระบบแสง เสียง ภาพ โดยจะควบคุมการหรี่ไฟ, การเปิด-ปิดหลอดไฟ และการเลือกรับสัญญาณภาพให้สามารถทำงานตามสัญญาณที่รับได้

จากการทดสอบการทำงานนั้นจะควบคุมเครื่องผ่านจอภาพแบบสัมผัสในทาการทดสอบสามารถเลือกรับสัญญาณภาพ, สัญญาณเสียง, การเปิด-ปิดหลอดไฟและการหรี่ไฟ ซึ่งจะการทดสอบในรัศมี 0-25 เมตร ในพื้นที่โล่งแจ้งและในที่มีสิ่งกีดขวาง แต่ในที่โล่งแจ้งนั้นระบบจะสามารถควบคุมได้ดีกว่าพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขว้าง ซึ่งในรัศมีที่ 20 เมตรของพื้นที่มีสิ่งกีดขว้างจะเกิดข้อผิดในการควบคุมของระบบ แต่ทั้งนี้ระบบควบคุมแสง เสียง ภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 

Dowload : Control System Light And Sound Visual In Meeting Room With Wireless

Tags: , ,

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)