โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

The Interior Architecture Design Mahidol Learning Center

โดย อัจฉราพรรณ มาลา

ปี 2553

บทคัดย่อ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นวัยที่กำลังแสวงหาอนาคตและแนวคิดมีสติปัญญาโดยเฉลี่ยสูงกว่าบุคคลอื่นๆ ในวัยเดียวกัน มีอุดมการณ์และความกระตือรือร้น กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนิสินักศึกษาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนานิสิตเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่จะสามารถรองรับและสนับสนุนการศึกษาที่สมบูรณ์ได้ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา ความคิด จิตสำนึก ทัศนคติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติต่อไป

จากความสำคัญของกิจกรรมของนักศึกษา โครงการนี้สร้างทดแทนโรงอาหารและอาคารกิจกรรมกลางเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนรู้ กิจกรรม นันทนาการ วิชาการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบข้างและประชาชนทั่วไป เป็นหนทางหนึ่งในการเชิญชวน ดึงดูดให้นักศึกษาหันมาทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในการประสานความกลมกลืนระหว่างความหลากหลาย เป็นการจัดให้โครงการเป็นศูนย์ของการบริการ การทำกิจกรรมต่างๆ และเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอกอีกด้วย

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)