โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพผู้สูงอายุ ลุมพินี

โดย ธนพล ศรีสุพรรณ

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการเสนอแนะออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพผู้สูงอายุลุมพินี มีวัตถุประสงค์ในการสร้างและเสนอโครงการขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ในการให้คำแนะนำและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมากจากการที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทยและสังคมโลก

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สงอายุและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆ โดยการค้นคว้าจากหนังสืองานวิจัยทางการแพทย์ อินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบโครงการนี้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก การออกแบบจึงเน้นการใช้งานจริงเป็นหลัก เพราะการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุมีการแบ่งออกเป็นหลายระดับ ซึ่งทำให้สามารถวางใจได้ในการทำกิจกรรมภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นคลินิกผู้สูงอายุ ส่วนออกกำลังกาย ส่วนบันเทิง และส่วนบริการต่างๆ

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในคลับสุขภาพผู้สูงอายุ ลุมพินี

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)