โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

The Interior Architectural Design Sport Sctence Development And Support Center

โดย บัณฑิต เทวจินดาพันธุ์

ปี 2553

บทคัดย่อ

การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬานับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมและโรคภัยต่างๆ ได้ดีที่สุด และในปัจจุบันแนวโน้มของคนที่ใส่ใจต่อสุขภาพรักการเล่นกีฬาจำนวนมากขึ้น รัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาจึงได้ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมากำกับดูแลในเรื่องกีฬา และได้มีการกำหนดแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้น (ปัจจุบันฉบับที่ 4) เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปโดยแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550-2554) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้ ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาในระดับต่างๆ ให้สูงขึ้น

เป็นที่ยอมรับกันในวงการกีฬาโลกแล้วว่า ความรู้และวิธีการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาสาขาต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้น แต่หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬายังขาดอาคารทำการที่เหมาะสมและตอบสนองครบความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งทำให้เกิดการติดต่อประสานงานขาดความคล่องตัวไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยให้บริการในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย สร้างมาตรฐานทางการกีฬาให้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมการกีฬาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในจะช่วยให้การทำงานภายในจะช่วยให้การทำงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีความคล่องตัว สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้อาคารช่วยทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการ

Download : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Tags: , , ,

Posted in Project, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)