ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting the consumer buying behaviors on used automobile engines  from japan in Pathumthani province

โดย จิตตพงษ์ โพธิ์โชติ

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด และความรู้ความเข้าใจในเครื่องยนต์มือสอง โดยมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test Least Significant Difference (LSD) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไควสแคร์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ และความชอบส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายที่ท่านซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยต่อครั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องยนต์มือสองแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายที่ท่านซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยต่อครั้ง และการซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (เครื่องต่อปี) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และความรู้ความเข้าใจในเครื่องยนต์มือสองมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่ซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นช่องทางในการเลือกซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นแนวโน้มในการเลือกซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นและแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่ซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นช่องทางในการเลือกซื้อเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่นและแนวโน้มการบอกต่อบุคคลอื่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download : Factors affecting the consumer buying behaviors on used automobile engines from japan in Pathumthani province

Tags: , , ,

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)