ศึกษาปัญหาในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดปทุมธานี

Problems in Developing the Packaging of Handicrafts under the OTOP Project, Pathum Thani Province

โดย สุวิมล  พุ่มประทีป

วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

DOWNLOAD บทคัดย่อ (Abstract)

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , ,

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)