Job Analysis

งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: คมกริช พุ่มเกิด ปี: 2562 สาระสังเขป การประเมินผลกา […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Job Analysis, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

โดย รุ่งโรจน์ สุทธิสุข ปี 2561 สาระสังเขป การวิเคราะห์ […]

Tags: , ,

Posted in: Job Analysis, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561