Job Analysis

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย มัทธนา ก้อนสันทัด ปี 2562

Tags: , ,

Posted in: Job Analysis, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การวิเคราะห์ผลการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วย IC3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ปิยนุช เจียงแจ่มจิต ปี 2561 บทคัดย่อ

Tags: , , ,

Posted in: Job Analysis, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ผลการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วย IC3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี