Work Manual

คู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย พันนิดา เสือจำศีล ปี 2563 สาระสังเขป คู่มือการปฏิบั […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: นายคมกริช พุ่มเกิด ปี: 2562 สาระสังเขป คู่มือปฏิบั […]

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

โดย ธีรวดี ยิ่งมี ปี 2562 บทคัดย่อ งานบุคลากรฝ่ายพัฒนาแ […]

Tags: ,

Posted in: Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง ปี  2561 บทคัดย่อ  คู่มือปฏิบ […]

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โดย  เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง ปี  2561 บทคัดย่อ การจัดทาคู […]

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์