กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division)

การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of Satisfaction toward Rajamangala University […]

Tags: , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of perception behavior toward Rajamangala Uni […]

Tags: , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวทางการพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Guidelines for​ Press Release Development of Rajamangal […]

Tags: , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน แนวทางการพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว

โดย: นงเยาว์ ขัติวงษ์ ปี: 2563 สาระสังเขป: คู่มือการบริ […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว

การศึกษาช่องทางการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of the Channels of Recognition Public Media t […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การศึกษาช่องทางการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี

โดย อลงกรณ์ รัตตะเวทิน ปี 2563 คำนำ คู่มือปฏิบัติงาน กร […]

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561

Development of news clipping system of Rajamangala Univ […]

Tags: , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561

วิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

โดย ชลธิชา ศรีอุบล ปี 2562 คำนำ การวิเคราะห์ข่าวประชาสั […]

Tags: , ,

Posted in: Job Analysis, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน วิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

โดย ชลธิชา ศรีอุบล ปี 2562 คำนำ ฝ่ายข่าว กองประสัมพันธ์ […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of printed media with augmented reality tec […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี