คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การวิเคราะห์และออกแบบอินเวอร์เตอร์แบบไดโอด-แคลมป์เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

Analysis and design of grid-connected diode-clamped inv […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of quality assurance training curriculum fo […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Water repellent finishing of paper from jointvetch bark […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

Carbonation of concrete with fly ash, ground granulated […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การเพิ่มสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสมบัติการต้านจุลชีพของซิงค์ออกไซด์ด้วยนาโนซิลเวอร์และใช้เป็นสารเติมแต่งในฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

Enhanced Photocatalytic and Antimicrobial Properties of […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis | ปิดความเห็น บน การเพิ่มสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสมบัติการต้านจุลชีพของซิงค์ออกไซด์ด้วยนาโนซิลเวอร์และใช้เป็นสารเติมแต่งในฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

การลดของเสียในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบีโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

Defect Reduction in Electronic Assembly Process on Prin […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis | ปิดความเห็น บน การลดของเสียในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบีโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

การเตรียมฟิล์มบางเลดเซอร์โคเนตไททาเนตโดยกระบวนการตกสะสมอิเล็กโทรฟรีติก

Preparation of lead zirconate titanate thin films by el […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเตรียมฟิล์มบางเลดเซอร์โคเนตไททาเนตโดยกระบวนการตกสะสมอิเล็กโทรฟรีติก

การลดของเสียในกระบวนการผลิตโฟมเบาะรถยนต์ กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง

Waste reduction in forming foam car seat process : case […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การลดของเสียในกระบวนการผลิตโฟมเบาะรถยนต์ กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง

การควบคุมอินเวอร์เตอร์สามเฟสโดยใช้โมเดลการควบคุมแบบทำนายค่ากระแสไฟฟ้า

The control of three phase inverter using predictive cu […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมอินเวอร์เตอร์สามเฟสโดยใช้โมเดลการควบคุมแบบทำนายค่ากระแสไฟฟ้า

การศึกษาอิทธิพลความหยาบผิวของดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

A study of the influence of surface roughness of  Drawb […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาอิทธิพลความหยาบผิวของดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของเสายื่นภายใต้แรงกระทำที่ปลายโดยวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์

Postbuckling behavior of cantilever column under end lo […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของเสายื่นภายใต้แรงกระทำที่ปลายโดยวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์

การศึกษาและทดสอบเครื่องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง

Study and testing of lotus seed shell peeling machine โ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาและทดสอบเครื่องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง

การออกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโซลิดสเตดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

The design of a solid state circuit breaker for low vol […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโซลิดสเตดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้าย ที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

Alternative study on UV protection and anti-bacterial p […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้าย ที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิวและสารหล่อลื่นในกระบวนการตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

Comparative study of coating material and lubricant typ […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิวและสารหล่อลื่นในกระบวนการตัดเจาะเหล็กซิลิกอน