คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์การวัดขนาดมือแบบไร้หมุดบนพื้นฐานการประมวลผลภาพ

Enhancement of peg-less hand geometry device based on i […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์การวัดขนาดมือแบบไร้หมุดบนพื้นฐานการประมวลผลภาพ

การศึกษาวิธีการควบคุมแบบสภาวะคงทนของอินเวอร์เตอร์สามระดับ

An investigation on an inherent robustness control of t […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาวิธีการควบคุมแบบสภาวะคงทนของอินเวอร์เตอร์สามระดับ

การระบุตำแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22 kV ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

Fault locating in 22 kV system in form of geographic co […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การระบุตำแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22 kV ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก

Development of taro shell peeler โดย ศักรินทร์ หนูนุ่ม […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก

การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้า

Electrically controlled transdermal drug delivery from […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้า

การระบุตำแหน่งของหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

Positioning of generator inspection robot (GIR) using i […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การระบุตำแหน่งของหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

การพัฒนาพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยเพ็ก

Development of polymer composite reinforced by vietnamo […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยเพ็ก

การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบป้อนกลับสำหรับระบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์

Current control feedback approach of photovoltaic simul […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบป้อนกลับสำหรับระบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์

การต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์ที่ใช้เถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิกาฟูม ผงหินปูน และเถ้าก้นเตา

Sulfate resistance of mortar using fly ash, limestone p […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์ที่ใช้เถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิกาฟูม ผงหินปูน และเถ้าก้นเตา

การวิเคราะห์และออกแบบอินเวอร์เตอร์แบบไดโอด-แคลมป์เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

Analysis and design of grid-connected diode-clamped inv […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์และออกแบบอินเวอร์เตอร์แบบไดโอด-แคลมป์เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of quality assurance training curriculum fo […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Water repellent finishing of paper from jointvetch bark […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

Carbonation of concrete with fly ash, ground granulated […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

การเพิ่มสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสมบัติการต้านจุลชีพของซิงค์ออกไซด์ด้วยนาโนซิลเวอร์และใช้เป็นสารเติมแต่งในฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

Enhanced Photocatalytic and Antimicrobial Properties of […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis | ปิดความเห็น บน การเพิ่มสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสมบัติการต้านจุลชีพของซิงค์ออกไซด์ด้วยนาโนซิลเวอร์และใช้เป็นสารเติมแต่งในฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

การลดของเสียในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบีโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

Defect Reduction in Electronic Assembly Process on Prin […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis | ปิดความเห็น บน การลดของเสียในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบีโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง