คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

Improvement of tungsten oxide electrode fabrication app […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

สมการแอลโลเมตรีสำหรับการตรวจติดตามมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกร่วมกับหัวเชื้อราอัดเม็ด

Allometric equation for monitoring the above-ground bio […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน สมการแอลโลเมตรีสำหรับการตรวจติดตามมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกร่วมกับหัวเชื้อราอัดเม็ด

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาสารตกค้างเพนนิซิลีนจีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในนมโดยใช้เทคนิคไบโอเซนเซอร์

The Development of Analytical Methods for Detection of […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาสารตกค้างเพนนิซิลีนจีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในนมโดยใช้เทคนิคไบโอเซนเซอร์

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดแบคทีเรียภายใต้การเร่งด้วยแสงในช่วงที่ตามองเห็น

The Development of Semiconductor Electrodes for Hydroge […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดแบคทีเรียภายใต้การเร่งด้วยแสงในช่วงที่ตามองเห็น

การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณไทรามีนในปลา

The development of a test kit for detection of Tyramine […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณไทรามีนในปลา

การศึกษาประสิทธิภาพของสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp.

A study of the efficiency of chitosan and rice straw ex […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาประสิทธิภาพของสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp.

แพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะพืชน้ำและการประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Phytoplankton and Periphyton and Their Application to M […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน แพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะพืชน้ำและการประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเตรียมอนุภาคพอลิ(เมทาคริลิค แอซิด-บล็อก-สไตรีน) ด้วยรีเวอร์สซิเบิลเชนทรานสเฟอร์แคตตาลิส อิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน โดยใช้พอลิเมทาคริลิคแอซิด-ไอโอไดด์ เป็นสารลดแรงตึงผิวและสารควบคุม

Preparation of poly(methacrylic acid-block-styrene) par […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเตรียมอนุภาคพอลิ(เมทาคริลิค แอซิด-บล็อก-สไตรีน) ด้วยรีเวอร์สซิเบิลเชนทรานสเฟอร์แคตตาลิส อิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน โดยใช้พอลิเมทาคริลิคแอซิด-ไอโอไดด์ เป็นสารลดแรงตึงผิวและสารควบคุม

การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการกำจัดสีย้อมอินทรีย์

Development of photoelectrocatalysis technique for hydr […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการกำจัดสีย้อมอินทรีย์

การเตรียมพอลิ(เมทิลเมทาคริเลต-โค-ไดไวนิลเบนซีน) แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยและมินิอิมัลชัน

Preparation of poly(methyl methacrylate-co-divinylbenze […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเตรียมพอลิ(เมทิลเมทาคริเลต-โค-ไดไวนิลเบนซีน) แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยและมินิอิมัลชัน

การเตรียมนาโนคอมพอสิทของยางธรรมชาติกับอนุภาคนาโนอินทรีย์และอนินทรีย์

Preparation of nanocomposite of natural rubber latex wi […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเตรียมนาโนคอมพอสิทของยางธรรมชาติกับอนุภาคนาโนอินทรีย์และอนินทรีย์

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแป้งมันสำปะหลัง

The optimum condition of isomalto-oligosaccharies produ […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแป้งมันสำปะหลัง

การพัฒนาผ้ายับยั้งแบคทีเรียบนวัสดุสิ่งทอ

The development of antibacterial fabric on textile mate […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผ้ายับยั้งแบคทีเรียบนวัสดุสิ่งทอ

การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสโดยใช้ขั้วไฟฟ้า FTO/WO3/BiVO4 ภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงวิสิเบิล

Photoelectrocatalysis degradation of organic compounds […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสโดยใช้ขั้วไฟฟ้า FTO/WO3/BiVO4 ภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงวิสิเบิล

การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโน ด้วยวิธีประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน

Nanocapillary column on self-assembly carbon nanotubes […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | ปิดความเห็น บน การเตรียมแคปพิลลารี่คอลัมน์ชนิดนาโน ด้วยวิธีประกอบตัวขึ้นเองของท่อนาโนคาร์บอน