การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย กล้าหาญ ณ น่าน, ฉัตรปารี อยู่เย็น, สุภาพร คูพิมาย, […]

Tags:

Posted in: การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | ปิดความเห็น บน แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี