Research

โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ