คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานพัสดุของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Development of The Government Procurement  Practice […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานพัสดุของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Development of Material Management System of Facult […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting the Effectiveness of Disbursement of […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบคู่ด้วยเทคนิคการเซาะร่องรูปลูกศรและลดปรากฎการณ์เชื่อมต่อร่วมเพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบไมโน

Development of dual rectangular monopole antenna with a […]

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบคู่ด้วยเทคนิคการเซาะร่องรูปลูกศรและลดปรากฎการณ์เชื่อมต่อร่วมเพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบไมโน

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Project design: capability improvement of Osteoarthriti […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์เศษเส้นใยสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

Study and development of synthetic industrial fiber scr […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์เศษเส้นใยสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

A study and development bamboo furniture from wisdom th […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบของชาติพันธุ์มอญตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

The guidelines for conservation and inheritance of the […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน แนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบของชาติพันธุ์มอญตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติการสะท้อนน้ำของผ้าใยตาล เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

A study and development of water repellent properties o […]

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติการสะท้อนน้ำของผ้าใยตาล เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

รูปแบบบัวในงานตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย

Bua Pattern in thai decorative โดย สุรยุทธ เพ็ชรพลาย วา […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน รูปแบบบัวในงานตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย

วิวัฒนาการการสร้างสรรค์ภาพประกอบร่วมสมัย

The evolution of contemporary created illustrations โดย […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน วิวัฒนาการการสร้างสรรค์ภาพประกอบร่วมสมัย

การศึกษาเทคนิคเชิงช่างของทัศนศิลป์ไทยในภาคใต้

A study of technical expertise on visual arts in southe […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเทคนิคเชิงช่างของทัศนศิลป์ไทยในภาคใต้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเชิงพาณิชย์

Development of hand woven product textile Thai Song Dam […]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเชิงพาณิชย์

หัตถกรรมจักสาน : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตโดยการมีส่วนร่วมชุมชน

Wicker work handicraft : A study of indigenous knowledg […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน หัตถกรรมจักสาน : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตโดยการมีส่วนร่วมชุมชน

บทเพลงฝึกสำหรับนักเปียโนไทย

Piano practice piece for Thai pianists โดย จารุวรรณ สุร […]

Tags: ,

Posted in: Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | ปิดความเห็น บน บทเพลงฝึกสำหรับนักเปียโนไทย