คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดซื้อครุภัณฑ์วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย จรัสศรี ดิษฐสอน ปี 2563 สาระสังเขป คู่มือปฏิบัติงาน […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดซื้อครุภัณฑ์วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หัตถกรรมจักสานไทยพวน : รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธำรงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

Phuen basketry handicraft : knowledge management model […]

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน หัตถกรรมจักสานไทยพวน : รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อธำรงอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอลาดหลุมแก้ว ในสายตาของประชาชน

The image of “Chalermrajakumari” public lib […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอลาดหลุมแก้ว ในสายตาของประชาชน

ความต้องการออกกำลังกายของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี

Needs of exercise for people in subdistrict administrat […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความต้องการออกกำลังกายของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี

เรื่องสภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี

Problems of Community Conflicts and Suitable Solutions […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน เรื่องสภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักศึกษามักออกเสียงผิดในการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

English Pronunciation Error in English Conversation Cla […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักศึกษามักออกเสียงผิดในการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A Study on Mental Health Conditions of Students at the […]

Tags:

Posted in: Article, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีต่อทัศนคติการแสดงบทบาททางเพศ :กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2550

The behavior of reading Japanese comic on attitude towa […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีต่อทัศนคติการแสดงบทบาททางเพศ :กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2550

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ

Desirable characteristics of hospitality, tourism, and […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก

Customers’ satisfaction towards services and smal […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549

โดย พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์ ปี 2550

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549

ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสื่อสนับสนุนการสอน

โดย กรธัช โฆษิตโภคิน ปี (2549)

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสื่อสนับสนุนการสอน

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Survey of the satisfaction of customers at Bung-Thong-L […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

A study of student satisfaction toward laboratory equip […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The development of RMUTT students’ information literacy […]

Tags:

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี