คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)

การรับรู้ผิวสัมผัสของหมึกพิมพ์สกรีนของผู้พิการทางสายตา

TEXTURE PERCEPTION OF SCREEN PRINTING INK FOR BLIND PEO […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า และเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก

The study and develop the packaging products of communi […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสงประเภทแอลอีดี

Color Constancy Demonstrated by Constructing  Recognize […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การพัฒนาสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 107.75 MHz

The development of online radio stations for education […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การสำรวจความคิดเห็นต่อระบบป้ายสัญลักษณ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Users’ Attitudes towards Signpost System in Rajamangala […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสง

Color Constancy Demonstrated by Constructing  Recognize […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การใช้เว็บบล็อกในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

The use of Web Blogs in teaching Multimedia Technology […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การเปรียบเทียบสื่อโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์การไม่ทารุณกรรมสัตว์ระหว่างการโน้มน้าวใจเชิงบวกและเชิงลบ

Comparison of poster media for anti-animal cruelty camp […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบสื่อโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์การไม่ทารุณกรรมสัตว์ระหว่างการโน้มน้าวใจเชิงบวกและเชิงลบ

นิทานเสียงสำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็น

Audio Tales for Visually Impaired Student นักวิจัย ศักด […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน นิทานเสียงสำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็น

อิทธิพลของความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

Effect of Luminance Contrast of Character on LED Panel […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ตามแนวคิดทฤษฎีการกำกับตนเอง วิชากระบวนการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Electronic Books Online According to Self – Regul […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ตามแนวคิดทฤษฎีการกำกับตนเอง วิชากระบวนการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษาดนตรีและเสียงประกอบสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟัง

Study of Music and Sound on Radio Advertising to Influe […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาดนตรีและเสียงประกอบสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟัง

การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

The Development of Video Program for The Deaf in Lotus […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

EXPOSURE AND SATISFACTION TOWARD TV DIGITAL OF AUDIENCE […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล

Effect of Local Cable TV owners about Television system […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล