คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ตามแนวคิดทฤษฎีการกำกับตนเอง วิชากระบวนการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Electronic Books Online According to Self – Regul […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การศึกษาดนตรีและเสียงประกอบสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟัง

Study of Music and Sound on Radio Advertising to Influe […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments »

การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

The Development of Video Program for The Deaf in Lotus […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

EXPOSURE AND SATISFACTION TOWARD TV DIGITAL OF AUDIENCE […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

Effect of Local Cable TV owners about Television system […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

การศึกษาความเหลื่อมล้ำของการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิทัลในประเทศไทย

Overlapping Study in the Transitional Period of Digital […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเหลื่อมล้ำของการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิทัลในประเทศไทย

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันคลังคำศัพท์ทางดิจิทัลมีเดีย

Mobile Application Vocabulary for Digital Media ผู้วิจั […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันคลังคำศัพท์ทางดิจิทัลมีเดีย

การศึกษาหลอดไฟแอลอีดีสำหรับการฉายแสงสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีน

The Study of LED Light Source for Exposuring Screen Pla […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาหลอดไฟแอลอีดีสำหรับการฉายแสงสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีน

พฤติกรรมการรับรู้โฆษณาแฝงในละครชุด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษา Club Friday the Series

PRODUCT PLACEMENT PERCEPTION IN DRAMA SERIES ON DECISIO […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการรับรู้โฆษณาแฝงในละครชุด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษา Club Friday the Series

การศึกษาความสัมพันธ์ของสีในหน่วยบันทึกภาพกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

THE RELATIONSHIP OF COLOR REPRODUCTION OBTAINED BY DIGI […]

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาความสัมพันธ์ของสีในหน่วยบันทึกภาพกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

การออกแบบเว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Web Design for Student Affair of Faculty of Mass Commun […]

Tags:

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การออกแบบเว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาผลการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทยผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

A Study of Outcomes of Thai Cultural Learning through V […]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทยผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นกับการส่งเสริมในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์

A Comparative Study of Opinions on Conservative Tourism […]

Tags: , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นกับการส่งเสริมในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์

อิทธิพลของอัตราส่วนแสงในการถ่ายภาพอาหารที่มีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค

Influence of Lighting Ratios in Food Photography on Con […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของอัตราส่วนแสงในการถ่ายภาพอาหารที่มีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์โดยใช้เทคนิค Invisible Wipe, Swish Pan, The Zero Cut เพื่อความต่อเนื่องในการตัดต่อภาพยนตร์

The study of film production by using technique Invisib […]

Tags:

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตภาพยนตร์โดยใช้เทคนิค Invisible Wipe, Swish Pan, The Zero Cut เพื่อความต่อเนื่องในการตัดต่อภาพยนตร์