คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบภาพสัญลักษณ์เรื่องสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็ก

Production of participatory public relations media usin […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบภาพสัญลักษณ์เรื่องสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็ก

คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย: ธัญญชล บุญยิ้ม ปี: 2563 สาระสังเขป: คู่มือปฏิบัติง […]

Tags: ,

Posted in: Work Manual, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก

โดย: ธัญญชล บุญยิ้ม ปี: 2563 สาระสังเขป: คู่มือปฏิบัติง […]

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก

การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”

A study of communication behaviors, uses and gratificat […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”

การผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ สำหรับผู้พิการทางการเห็น

The production of digital audio descriptions for televi […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ สำหรับผู้พิการทางการเห็น

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติต่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง

The production of motion graphics to promote knowledge […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมความรู้และทัศนคติต่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษาการถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา กรณีศึกษา :ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

The study of a film shooting beyond 180 degree rule : C […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาการถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา กรณีศึกษา :ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล

Production of motion graphic media 7.1 channel surround […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล

การศึกษาประสิทธิผลของสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกแบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม

Public relations media in augmented reality for tourism […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การศึกษาประสิทธิผลของสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกแบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม

สื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นจริงเสริมเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Public relations media in augmented reality for tourism […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน สื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นจริงเสริมเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเปรียบเทียบดนตรีอะคูสติกและแจ๊ส ประกอบคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์การบริจาคหนังสือ

The Comparing of Acoustic and Jazz Used in the Book Don […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบดนตรีอะคูสติกและแจ๊ส ประกอบคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์การบริจาคหนังสือ

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “หลักการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์”

Production Infographics: Principles of Packaging Design […]

Tags: , , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง “หลักการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์”

การผลิตสื่อแสดงแบบจำลองที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการขาย

จัดทำโดย นันทวุฒ ธิมาชัย;สุวิทย์ คำใสแสง;สหรัฐ เจริญผล […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อแสดงแบบจำลองที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการขาย

การผลิตสื่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง วิธีการทำซูชิโรล

Stop Motion Media Production about How to make Sushi ro […]

Tags: , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อสต๊อปโมชั่น เรื่อง วิธีการทำซูชิโรล

การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง

Media production for smoking-free housing campaign to r […]

Tags: , , ,

Posted in: Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่พักอาศัยเพื่อลดอันตรายแก่สัตว์เลี้ยง