Proceedings

การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

Application of Value Chain for Modeling the Disbursemen […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

การทดสอบและประเมินผลการให้น้ำหยดสำหรับไร่อ้อยนอกเขตชลประทานในภาคกลาง

By นาวี จิระชีวี, สราวุฒิ ปานทน, สันธาร นาควัฒนานุกูล, […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การทดสอบและประเมินผลการให้น้ำหยดสำหรับไร่อ้อยนอกเขตชลประทานในภาคกลาง

การประยุกต์ใช้แบบจำลอง HEC-RESSIM ช่วยในการบริหารงานอ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง

By ธีระพงษ์ ควรคำนวน และ สุนทร เฉินประยูร Year 2013 The […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้แบบจำลอง HEC-RESSIM ช่วยในการบริหารงานอ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง

การเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม EAGLE POINT 2009, LAND F/X 2009 และ RAINCAD V.5

By อภิรัฐ ปิ่นทอง, เฉลิมชัย เชนะโยธิน และ ภาณุพงศ์ จันท […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม EAGLE POINT 2009, LAND F/X 2009 และ RAINCAD V.5

การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม้ผลบนที่ลาดชันโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบหยดร่วมกับสารดูดความชื้นโพลีเมอร์

By ระวิน สืบค้า และ มัตติกา พนมธรนิจกุล Year 2013 The 1 […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม้ผลบนที่ลาดชันโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบหยดร่วมกับสารดูดความชื้นโพลีเมอร์

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศต่อปริมาณน้ำท่าผิวดิน (กรณีศึกษาลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่)

By ดวงทิพย์ ฤคณีย์ และ ทรงวุฒิ แสงจันทร์ Year 2013 The […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศต่อปริมาณน้ำท่าผิวดิน (กรณีศึกษาลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่)

ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

By ฤษฎา วุฒิสาร, พงศธร ทองนุช, ภูริชญา เร่งพัฒนกิจ, วรา […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

By ศสิมา ตรีแก้ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ วิชา หมั่น […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพ

By สารสิน รัตนเสถียร, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ ศิวลัก […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพ

การปกป้องผลแอปเปิ้ลด้วยวัสดุกันกระแทกจากฟางข้าว

By ธนากร แนวกลาง, เทวรัตน์ ตรีอำนรรค, วีรชัย อาจหาญ และ […]

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การปกป้องผลแอปเปิ้ลด้วยวัสดุกันกระแทกจากฟางข้าว

การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟี

By วราวิช พรพระ, ทวีพล ซื่อสัตย์ และ นวภัทรา หนูนาค Yea […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟี

การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก

By ประกิต ทิมขำ และ อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล Year 2013 Th […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก

การใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มและหัววัดไฟเบอร์ออพติกทำนายค่าความชื้นสมุนไพรชนิดผง (จันทร์ลีลา)

By ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง, สุรศักดิ์ ราตรี, นิภาพร อมัสสา […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มและหัววัดไฟเบอร์ออพติกทำนายค่าความชื้นสมุนไพรชนิดผง (จันทร์ลีลา)

การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS.

By ศรนรินทร์ ทูนไธสง และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ Year 2013 T […]

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS.

การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพ

By มานิดา จำปาหอม, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ สมชาติ […]

Tags: , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพ