การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของรอยเชื่อมทิกท่อต่อชนระหว่างท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L

The study of corrosi […]

สัมประสิทธิ์การแทรกซึมคลอไรด์และสัมประสิทธิ์คาร์บอเนชั่นของคอนกรีตที่ใช้วัสดุประสานต่างชนิด และเถ้าก้นเตาแทนที่ทราย

Chloride penetration […]

การวิเคราะห์สมรรถนะจากแบบจำลองของห้องเผาไหม้เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อขด

Simulation analysis […]

สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนของพอลิแลกติกแอซิด/โคพอลิเอสเทอร์อิลาสโตเมอร์/เบนโทไนต์ นาโนคอมพอสิต

Mechanical and therm […]

ปัจจัยของกระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าที่มีผลต่อสมบัติวัสดุเหล็กแม่พิมพ์พลาสติก

Influence of electri […]

สมบัติเชิงกลของซีเมนต์เพสต์เสริมเส้นใยมะพร้าวโดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน

Mechanical propertie […]

การแยกชนิดกระดาษลูกฟูกด้วยเทคนิคการนับพิกเซล

Corrugated cardboard […]

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล

Analysis of smart ho […]

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดเหล็กกล้าแม่พิมพ์ NAK80 ด้วยวิธีอีดีเอ็มชนิดตัดด้วยเส้นลวด

The investigation on […]

อิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อท่อเหล็กกล้­าไร้­สนิม AISI304L และท่อเหล็กกล้าไร้­สนิม AISI316

Effect of gas tungst […]

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

Defects reduction in […]

สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลตรีไซเคิล /พอลิบิวทิลีนเทเรฟแทเลต และโวลลาสต์โทไนต์ คอมพอสิต

 Mechanical and Ther […]

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

The Risk Assessment […]