Thesis

การปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเหมาะสมกลุ่มอนุภาค

Improvement of Power System Stability of AC Electrified […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การศึกษารูปแบบสัญญาณอะคูสติกส์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแตกหักของวัสดุ

A Study of Acoustic Emission Waves Characteristics Gene […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

กำลังรับแรงอัดของเสาไม้ที่เสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์กลาส

Compressive Strength of Fiber Glass Reinforced Timber C […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความแข็งผิวและความเค้นตกค้างในกระบวนการกดรีดผิวแข็งด้วยบอล

Influence of Parameters on Surface Hardness and Residua […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การแยกเซลลูเลสและกลูโคสจากสารละลายไฮโดรไลเซทของหญ้าเนเปียร์ด้วยการกรองระดับอัลตราฟิลเตรชันและนาโนฟิลเตรชัน

Cellulase and Glucose Separation from Napier Grass Hydr […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตแบบความยาวต่อเนื่องจากเส้นใย พอลิพรอพิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยปอด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบพูลทรูชั่น

Forming Continuous Composite Materials from Polypropyle […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

หม้อไอน้ำแบบที่มีการเผาไหม้และระเหยโดยตรงภายในวัสดุพรุนโดยไม่มีการสูญเสียความร้อนจากไอเสีย

Direct-Fired-Evaporated Porous-Medium Boiler without Fl […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

วัสดุเชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรดสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Pineapple leaf fiber reinforced poly (lactic acid) for […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การรู้จำตัวอักษรแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเทคนิคการรู้จำตัวอักษรด้วยแสงร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่ใกล้เคียงโดยแสดงผลเป็นเสียงพูด

License plate recognition using optical character recog […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การออกแบบโครงสร้างการควบคุมกระบวนการผลิตโซเดียมเมทอกไซด์ด้วยหอกลั่นที่มีปฏิกิริยา

Control structure design of sodium methoxide production […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน

Glycerol separation from biodiesel by membrane technolo […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การวิเคราะห์และประเมินการสูญเสียพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินพิกัด 2 MW

Analysis and evaluation of energy losses in 2 MW PV on- […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการปลูกต้นหอมด้วยระบบต้นทุนฐาน กิจกรรม: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม จังหวัดนครพนม

Logistics cost analysis of spring onion fields by activ […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุนเคลื่อนที่ สำหรับกลุ่มสถานประกอบการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

Mobile Rotational Plastic Molding Machine for Small and […]

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุนเคลื่อนที่ สำหรับกลุ่มสถานประกอบการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

การศึกษาแรงกระทำด้านข้างต่อชุดเพลาล้อรถไฟ

Study of Lateral Force Acting on Train Wheelset  โดย มน […]

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การศึกษาแรงกระทำด้านข้างต่อชุดเพลาล้อรถไฟ