คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Factors Affecting the Duration of Repairing the Electri […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ระบบ Business Intelligence ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด

Business Intelligence System Associated with Organizati […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing Service Mix Factors (7Ps) Affecting Customers […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Service Marketing Mix Factors Related to the Loyalty of […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Factors Affecting the Acceptance of Banking Transaction […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการมาตรการบัญชีชุดเดียว

A Comparative Analysis of Financial Ratios of Small and […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบของสำนักงานบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Innovation Capability Affecting Organization Success to […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการชำระเงินแบบพร้อมเพย์

Factors Influencing the Acceptance of Promptpay Payment […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Relationship between Earnings Quality and Dividend Paym […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0 กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยว

The Relationship between Web 2.0 Characteristic and Buy […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

Marketing Mix Factors Influencing on Buying Decision Ma […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองและภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Emotional Intelligence, Self – Efficacy and Coura […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ภาวะผู้ตาม การรับรู้รูปแบบการใช้อำนาจของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Followship and the Perception of the Exercise of Power […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ จำกัด

Factors Influencing Employees’ Retentions : A Case Stud […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ

The Influence of Marketing Factors on Repurchase Intent […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »