คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

การรับรู้บรรยากาศองค์การความผูกพันความพึงพอใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

The influence of perceived organizational climate, empl […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การรับรู้บรรยากาศองค์การความผูกพันความพึงพอใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

The utilization of radio frequency identification (RFID) on operational performance through supply chain management and logistics performance of automotive industry

By Sirichai Kingsida Year 2017 Abstract Radio Frequency […]

Tags: , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The utilization of radio frequency identification (RFID) on operational performance through supply chain management and logistics performance of automotive industry

The effects of it capability and data analytics on firm performance through market orientation and innovation

By Wijit Jarunopratam Year 2017 Abstract In the rapid c […]

Tags: , , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The effects of it capability and data analytics on firm performance through market orientation and innovation

Green support and the use of information technology products

By Pakvalit Kurkoon Year 2017

Tags: , , , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน Green support and the use of information technology products

การตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเพื่อการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ : กรณีศึกษา บริษัท รีเสิร์ช อิควิปเมนต์ จำกัด

Purchasing decision of engineering measurement tools fo […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเพื่อการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ : กรณีศึกษา บริษัท รีเสิร์ช อิควิปเมนต์ จำกัด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จำกัด

Factors influencing the working efficiency of the produ […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จำกัด

อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลักษณะงานที่ตนปฏิบัติและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่

Influence of perceived self-efficacy, job characteristi […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลักษณะงานที่ตนปฏิบัติและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่

Trust and justice as mediators on transformational leadership, transactional leadership and organizational citizenship behavior of employees in higher education institution of Rajamangala University of Technology

By Amphaphorn Leelamanothum Year 2017

Tags: , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน Trust and justice as mediators on transformational leadership, transactional leadership and organizational citizenship behavior of employees in higher education institution of Rajamangala University of Technology

A resource-based view approach on mediating effect of logistics integration capabilities on firm performance: an empirical study on the food processing industry in Thailand

By Narongchai Kitrangsikul Year 2017

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน A resource-based view approach on mediating effect of logistics integration capabilities on firm performance: an empirical study on the food processing industry in Thailand

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความเสียหายของมิเตอร์ไฟฟ้า : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน

Factors affecting the amount of the power meter damage: […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความเสียหายของมิเตอร์ไฟฟ้า : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

Relationship between marketing factors and decision for […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Factors affecting consumer values in the purchase of sm […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าการบริโภคในการซื้อสมาร์ทวอทช์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กลุ่มการค้าปลีกเครื่องสำอางจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Key success factors of small and medium enterprise entr […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กลุ่มการค้าปลีกเครื่องสำอางจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์ ในภาคกลางของประเทศไทย

Factors affecting business costs of logistics companies […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์ ในภาคกลางของประเทศไทย

ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร ผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล : กรณีศึกษาร้านกาแฟสดระดับกลาง

Influence of media characteristics and media access on […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร ผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล : กรณีศึกษาร้านกาแฟสดระดับกลาง