คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการบัญชีการรับรู้รายได้ของธุรกิจ สังหาริมทรัพย์สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Factors influencing the selection of accounting policie […]

Tags: , , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความต้องการของระบบที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

System requirements affecting it project success โดย ภร […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบิน กรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Celebrity Endorsement in Advertising Affecting Airline’ […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาในเขตกรุงเทพมหานคร

Environment and Work Life Quality Associated with Effic […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

คุณค่าที่รับรู้และคุณค่าตราของร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อวัสดุก่อสร้างระหว่างร้านดูโฮมและไทวัสดุในจังหวัดปทุมธานี

Perceived Value and Brand Equity of the Store Influenci […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ผ่านธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Impact of Corporate Image on Consumer’s Decision on Buy […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความเชื่อมั่นในตราสินค้าที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ย

Brand Image and Brand Trust Affecting Consumers’ Decisi […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการประหยัด พลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Factors Influencing The Personnel Behaviors in Electric […]

Tags: , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

รูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกค้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อสินค้า ประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น

Lifestyle of the Y Group Generation Customers Affecting […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

The Effects of International Entrepreneurship Characteristics on Export Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand

By Oranoodj Ruepitiviriya  Year 2018

Tags: , , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The Effects of International Entrepreneurship Characteristics on Export Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

The relationship between financial ratios and stock ret […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ทางการจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสาร บรรยากาศในการทางาน และประสิทธิภาพการบริหารโครงการในธุรกิจพลังงานทดแทน: กรณีศึกษา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

The relationship among management functions, communicat […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ทางการจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสาร บรรยากาศในการทางาน และประสิทธิภาพการบริหารโครงการในธุรกิจพลังงานทดแทน: กรณีศึกษา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา ร้านชาบูบุฟเฟต์ 2 ร้านที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

The effect of brand image to customer’s brand loyalty o […]

Tags: , , , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา ร้านชาบูบุฟเฟต์ 2 ร้านที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการทางานวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Factors influencing research engagement at Thailand ins […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการทางานวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน: กรณีศึกษา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

Title teamwork influences on team’s efficiency: a case […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน: กรณีศึกษา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์