คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การให้ข้อมูลย้อนกลับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

The Relationship between Feedback Perception and Perfor […]

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การให้ข้อมูลย้อนกลับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CP Easy Snackในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี

Marketing Promotion Affecting a Decision Making Process […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CP Easy Snackในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี

การปรับปรุงกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขอบกระจกรถยนต์ด้วยหลักการซิกส์ ซิกม่า

Improvement of Flocking Process for Automotive Window F […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขอบกระจกรถยนต์ด้วยหลักการซิกส์ ซิกม่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติของ แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Saving Decisions in National Savings […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติของ แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร

ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

The Effect of Online Customer Relationship Management o […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติการบัญชีทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศไทยและสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศอังกฤษ

The Comparative Study of Human Resource Accounting Prac […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติการบัญชีทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศไทยและสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศอังกฤษ

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับมูลค่ากิจการของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกแก่สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Relationship between Profitability and Firm Values […]

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับมูลค่ากิจการของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกแก่สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The effects of controlling shareholders and information asymmetry on earnings quality of Thai listed companies

By Kanoknapat Sokhiaw Year 2016  Abstract This study ai […]

Tags: , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The effects of controlling shareholders and information asymmetry on earnings quality of Thai listed companies

The effect of corporate sustainability disclosure on financial performance in ASEAN countries

By Promporn Poowadin Year 2016  Abstract The main purpo […]

Tags: , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The effect of corporate sustainability disclosure on financial performance in ASEAN countries

The effects of ownership structure, board of directors and organizational performance on stock turnover through voluntary disclosure of Thai listed companies

By Teerarat Pinmee Year 2016  Abstract This research ai […]

Tags: , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The effects of ownership structure, board of directors and organizational performance on stock turnover through voluntary disclosure of Thai listed companies

Factors influencing the use of knowledge management systems: a case study of the manufacturing sector and service sector in Thailand

By Kanyarat Kamprom Year 2016  Abstract A growing inter […]

Tags: , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน Factors influencing the use of knowledge management systems: a case study of the manufacturing sector and service sector in Thailand

Effect of previous experience and travel motivation on behavioral intention: moderating influence of the new-age elderly in Thailand as an emerging country

By Salitta Saribut Year 2016  Abstract Very few studies […]

Tags: , , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน Effect of previous experience and travel motivation on behavioral intention: moderating influence of the new-age elderly in Thailand as an emerging country

An analysis of corporate governance, earnings quality and stock returns of listed companies on the stock exchange of Thailand

By Rasita Sangboonnak Year 2016  Abstract This research […]

Tags: , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน An analysis of corporate governance, earnings quality and stock returns of listed companies on the stock exchange of Thailand

Determinants and consequences of corporate social responsibility on firm performance: Evidence in Thailand

By Chutimant Boonnual Year 2016  Abstract The purposes […]

Tags: , ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน Determinants and consequences of corporate social responsibility on firm performance: Evidence in Thailand

The effect of attitude toward green, subjective norms, perceived behavioral control, and perceived value on behavioral intention and willingness to pay more for Thai green hotels

By Napan Sinthusiri Year 2016  Abstract This paper aime […]

Tags: ,

Posted in: Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | ปิดความเห็น บน The effect of attitude toward green, subjective norms, perceived behavioral control, and perceived value on behavioral intention and willingness to pay more for Thai green hotels