Work Manual

คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

โดย ศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์ ปี 2562 คำนำ คู่มือปฏิบัติงาน […]

Tags: ,

Posted in: Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร ปี (2562) คำนำ คู่มือปฏิบัติงาน […]

Tags:

Posted in: Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ศศิวรรณ อินทรวงศ์ ปี 2562 คำนำ คู่มือการปฏิบัติงาน […]

Tags: , ,

Posted in: Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี