สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Education Quality Assurance)

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

โดย วีรนุช พานทอง ปี 2561 คำนำ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสา […]

Tags: , , ,

Posted in: Work Manual, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Education Quality Assurance) | ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

แนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Guidelines for development best practice for the intern […]

Tags: , , ,

Posted in: Research, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Education Quality Assurance) | ปิดความเห็น บน แนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี