มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

เมื่อ Big Data เข้ามา Small Data ก็ไม่ควรถูกละเลย

โดย พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ปี 2562 

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน เมื่อ Big Data เข้ามา Small Data ก็ไม่ควรถูกละเลย

การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

Alternative study on UV protection and anti-bacterial p […]

Tags: , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติการป้องกันยูวีและการต้านทานแบคทีเรียของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซินจากน้ำลอกกาวไหม

การเสริมความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ชนิดเสาเหล็กฉากขาเท่า โดยวิธีการเพิ่มหน้าตัดและการเสริมค้ำยัน

Strengthening of Self-supporting Communication Towers C […]

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเสริมความแข็งแรงของเสาโทรคมนาคม ชนิดเสาเหล็กฉากขาเท่า โดยวิธีการเพิ่มหน้าตัดและการเสริมค้ำยัน

ประเภทของนักท่องเที่ยวมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Types of Tourists Affecting towards Homestay Tourism Be […]

Tags:

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ประเภทของนักท่องเที่ยวมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คลองหลวงและโรงพยาบาลลำลูกกา

Comparison between the outpatient service quality of Kl […]

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คลองหลวงและโรงพยาบาลลำลูกกา

การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

By ศสิมา ตรีแก้ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล และ วิชา หมั่น […]

Tags: , , , , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง

แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย กล้าหาญ ณ น่าน, ฉัตรปารี อยู่เย็น, สุภาพร คูพิมาย, […]

Tags:

Posted in: การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | ปิดความเห็น บน แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเตรียมกรองเซรามิกด้วยเครื่องอัดรีด

Preparation of a Ceramic Filter Equipped with an Extrud […]

Tags: , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การเตรียมกรองเซรามิกด้วยเครื่องอัดรีด

Hybrid dhage’s fixed point theorem for abstract measure integro-differential equations

By Sidheshw. S. Bellale Year 2014

Tags: , ,

Posted in: Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน Hybrid dhage’s fixed point theorem for abstract measure integro-differential equations

Analysis on the red image and arrangement of colors utilized in fashion design with flower printings

By Si-Eun Lim and Young-In Kim Year 2013

Tags: , , ,

Posted in: Proceedings, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน Analysis on the red image and arrangement of colors utilized in fashion design with flower printings

ความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อระดับคุณภาพบริการและการสื่อสารทางการตลาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

Consumers’ Expectations and Opinions towards the Levels […]

Tags:

Posted in: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อระดับคุณภาพบริการและการสื่อสารทางการตลาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

บทบาทผู้ประกอบอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทย

The role of Thai cooks in Bangkok area hotels in conser […]

Tags:

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน บทบาทผู้ประกอบอาหารไทยในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทย

การออกแบบและสร้างโดมสำหรับหอดูดาว

Design and construction of dome for observatory โดย มนต […]

Tags: ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างโดมสำหรับหอดูดาว

การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Utilization of inquiry module of students in RMUT Thany […]

Tags: ,

Posted in: Research, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน การใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษาในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะนวัตกรรมของสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Innovation Characteristics of Facebook Influencing Beha […]

Tags: , ,

Posted in: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | ปิดความเห็น บน ลักษณะนวัตกรรมของสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี