การเตรียมอนุภาคพอลิเมทาคริลิค แอซิด-บล็อก-พอลิสไตรีน ด้วยกลไกการประกอบตัวเองในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชัน

Preparation of Polymethacrylic Acid-Block-Polystyrene P […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , | No Comments

ผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก

The Results of Educational Management of the Child Deve […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Human Resources Management Competency […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Digital Citizenship of Students in Primary Levels 1-6 ( […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

Relationship between the Administrators’ Roles and the […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Learning Management Based on Heuristic Thinking to Prom […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

Learning management by using the flipped classroom appr […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังของระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบยืดหยุ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเหมาะสมกลุ่มอนุภาค

Improvement of Power System Stability of AC Electrified […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ความต้องการของระบบที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

System requirements affecting it project success โดย ภร […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษารูปแบบสัญญาณอะคูสติกส์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแตกหักของวัสดุ

A Study of Acoustic Emission Waves Characteristics Gene […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1

The Learning Experiences Based on High Scope Concept to […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบิน กรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Celebrity Endorsement in Advertising Affecting Airline’ […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การเตรียมเซลลูโลสแคปซูลหุ้มกรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง

Preparation of Cellulose-based Capsules Encapsulating G […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , , | No Comments

กำลังรับแรงอัดของเสาไม้ที่เสริมกำลังด้วยเส้นใยไฟเบอร์กลาส

Compressive Strength of Fiber Glass Reinforced Timber C […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7E เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3

Learning Management by Using the 7E Inquiry to Develop […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments