การผลิตโมบายแอปพลิเคชันแผนที่แบบไอโซเมตริกสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi Isometr […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในบ้าน

The Short Film Production for Energy Saving Campaign in […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

การผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษาเรื่องรูปแบบการตัดต่อด้วยเทคนิคการตัดต่อแบบ Cut away , Dynamic Cutting , Cross Cutting , Jump Cut และ Match Cut

The production for instructional video programme for ed […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาการออกแบบไฟด้วยเทคนิคพิเศษ

จัดทำโดย ภาคินท์ธนวิท สินธนวัชบุณยากร;รัฐพงศ์ วงษ์สมุทร […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาการสร้างบุคลิกภาพของตัวละครจาก Animation โดยใช้เทคนิค Special Effect Make up

The study of Character Design from Animation By using a […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

การสร้างบาดแผลตัวละคร:กรณีศึกษา ฉากปาดคอในภาพยนตร์สยองขวัญ

Special Effect Make up : Case Study Slit Throat Effect […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาวิธีการทำแบบจำลอง (Mock up) ส่วนข้อเท้าถึงปลายนิ้วเท้า ของมนุษย์เพื่อใช้ในการประกอบภาพยนตร์สยองขวัญ

The making of mock up of human ankle to toes for horror […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

การถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำแบบ 3 มิติโดยใช้อุปกรณ์ Vitrima Lens

3D shooting movement in the underwater by using Vitrima […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

A Study of Activity-Based Costing for Effective Product […]

Posted in Research, กองคลัง (Finance Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

เอกสารประกอบการสอน วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สลิตตา สาริบุตร ปี : 2559 […]

Posted in Text Book, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการสอน วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

การพลิกฟื้นธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเติบโตแบบลดลง (turnaround)

โดย : สลิตตา สาริบุตร ปี : 2561 บทคัดย่อ 

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน การพลิกฟื้นธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเติบโตแบบลดลง (turnaround)

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS

จัดทำโดย :  สลิตตา สาริบุตร ปี : 2561 บทคัดย่อ

Posted in Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงผาแดงหลวง จังหวัดลำพูน โดยใช้ระบบเสียง 5.1

The Study of Documentary film to promote tourism. Of Ma […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงผาแดงหลวง จังหวัดลำพูน โดยใช้ระบบเสียง 5.1

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน

The Production of Public relations Media of Loei Provin […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน

ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวาน

Toxicity and bioactivity of extracted pikudtripitjuk in […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , , , , | ปิดความเห็น บน ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวาน