รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย มัทธนา ก้อนสันทัด ปี 2562

Posted in Job Analysis, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , | No Comments

คู่มือการรับแจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูล ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง ( Information center )

โดย มัทธนา ก้อนสันทัด ปี 2562

Posted in Work Manual, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , | No Comments

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย: เมธ์รัฐญา เจตน์คุณาวัฒน์ ปี: 2562 บทคัดย่อ การวิเค […]

Posted in Documentary Analysis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมเงินทดรองนอกงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: เมธ์รัฐญา เจตน์คุณาวัฒน์ ปี: 2562 บทคัดย่อ

Posted in Work Manual, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมเงินทดรองนอกงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาปัญหาการจัดการงานพัสดุของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Problems managing inventory of Thai traditional medicin […]

Posted in Research, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาปัญหาการจัดการงานพัสดุของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

การวิเคราะห์ “การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560

โดย บุษบา สถิรปัญญา   ปี 2562

Posted in Job Analysis, กองนโยบายและแผน (Policy and Planning Division) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ “การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560

The power quality impact from the photovoltaic rooftop to the grid distribution system using PSCAD/EMTDC

The power quality impact from the photovoltaic rooftop […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน The power quality impact from the photovoltaic rooftop to the grid distribution system using PSCAD/EMTDC

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา ร้านชาบูบุฟเฟต์ 2 ร้านที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

The effect of brand image to customer’s brand loyalty o […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , | ปิดความเห็น บน ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา ร้านชาบูบุฟเฟต์ 2 ร้านที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการทางานวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Factors influencing research engagement at Thailand ins […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการทางานวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”

A study of communication behaviors, uses and gratificat […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”

แนวทางการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

Design of lightning protection for ground-mounted photo […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน แนวทางการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าสาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

การรวมภาพกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ

A combination of corrugated cardboard image using image […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน การรวมภาพกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ

ผลของการเติมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ในเส้นใยพอลิเอทิลีนเทเลฟทาเลตรีไซเคิลเพื่อใช้ทำพรมต้านแบคทีเรีย

Effect of nano-itanium dioxide addition in recycled pol […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน ผลของการเติมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ในเส้นใยพอลิเอทิลีนเทเลฟทาเลตรีไซเคิลเพื่อใช้ทำพรมต้านแบคทีเรีย

แผ่นรองพรมจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการคอตตอนแคนดี้

Carpet backing from biodegradable plastics prepared by […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน แผ่นรองพรมจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการคอตตอนแคนดี้

เชือกแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิออกซีเมทิลีนและพอลิแลคติกแอซิด

Multifilament strings from polyoxymethylene and poly(La […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน เชือกแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิออกซีเมทิลีนและพอลิแลคติกแอซิด