แนวทางการพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Guidelines for​ Press Release Development of Rajamangal […]

Posted in Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | Tags: , , | No Comments

รายงานการวิเคราะห์การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย: ชุติมา  สถิติรัต ปี: 2563 สาระสังเขป การวิเคราะห์ […]

Posted in Job Analysis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

การวิเคราะห์ความสามารถที่สังเกตได้ในการประมาณค่าสถานะของเครื่องมือวัดสำหรับระบบไฟฟ้าด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Analysis of observability in state estimation of instru […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

การวิเคราะห์ความพร้อมในการผลิตกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาขนาดใหญ่ 1 เมกะวัตต์

Analysis of plant availability of a large scale 1 MW PV […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

พฤติกรรมกลไกภายในระหว่างชั้นดินถมและวัสดุทางเลือกใหม่ด้วย เครื่องทดสอบการเฉือนตรงขนาดใหญ่

Interaction behavior between backfill soil and renewabl […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จังหวัดสมุทรปราการ

Life and career skills in the 21st century of secondary […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , , , | No Comments

ผลกระทบของเถ้าแกลบเป็นวัสดุเติมแต่งในพอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิลโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน

The effect of rice husk ash as additive in recycled hig […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

ผลของจุดต้านทานการหมุนต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงกระทำแบบจุด

Effect of rotational spring joint on large deflection b […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดดอกบัวหลวง ในหนูขาวสายพันธุ์ GK/Jcl

Chemical components and biological activities of Nelumb […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , , , , | No Comments

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน

Comparison analysis of performance ratio between thin f […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , | No Comments

ทักษะทางการเงินที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งทางการเงินของกลุ่มวิชาชีพครู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Financial literacy affecting the wealth of teaching pro […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , , | No Comments

การควบคุมกระแสไฟฟ้าของโหลดด้วยอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดโดยใช้เทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบทำนายล่วงหน้า

The load current control by grid-connected inverter usi […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

อิทธิพลรูปแบบโลหะเติมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ต่างชนิด AISI 304 และ AISI 316L

Effect of filler metals on dissimilar AISI 304 and AISI […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารกับแรงจูงใจ ในการทำงานของครู โรงเรียนเอกชนในเครือเซนต์มารีอา

Relationship between servant leadership of private scho […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , , , | No Comments

การออกแบบและปรับปรุงวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าสำหรับการปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดแอลอีดีชนิด T8

Design and improvement of power converter for dimming b […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , , | No Comments