คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับกิจกรรมนักศึกษา

โดย กัมพล ดวงสีใส ปี 2563 สาระสังเขป เป็นคู่มือปฏิบัติง […]

Posted in Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | Tags: , | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับกิจกรรมนักศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting the Effectiveness of Disbursement of […]

Posted in Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย รัศมิ์ลภัส อัศวนรากุล ปี (2563) สาระสังเขป คู่มือกา […]

Posted in Work Manual, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

Application of Value Chain for Modeling the Disbursemen […]

Posted in Proceedings, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Condition and Problems of Student Activities at Rajaman […]

Posted in Research, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | Tags: , | ปิดความเห็น บน สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ในการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน Desktop

โดย วิริยา สมบูรณ์ผล ปี 2563 สาระสังเขป เอกสารประกอบการ […]

Posted in Teaching Document, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานโปรแกรม EndNote X9 ในการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน Desktop

การศึกษาการรับรู้โปรแกรม EndNote ในการจัดการรายการบรรณานุกรม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perception towards endnote program in bibliographic man […]

Posted in Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการรับรู้โปรแกรม EndNote ในการจัดการรายการบรรณานุกรม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Job satisfaction on organizational citizenship behavior […]

Posted in Research, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย พันนิดา เสือจำศีล ปี 2563 สาระสังเขป คู่มือการปฏิบั […]

Posted in Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

โดย พัชรา คงเหมาะ ปี (2563) สาระสังเขป คู่มือการใช้งานร […]

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Development of Asset Control Efficiency of Rajamang […]

Posted in Research, กองคลัง (Finance Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ

โดย จรัสศรี บุญสอน ปี 2563 สาระสังเขป คู่มือการปฏิบัติง […]

Posted in Work Manual, กองคลัง (Finance Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

โดย วีรนุช พานทอง ปี 2561 คำนำ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสา […]

Posted in Work Manual, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Education Quality Assurance) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)

โดย: ประจวบ ถวายทาน ปี: 2561 สาระสังเขป: คู่มือปฏิบัติง […]

Posted in Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | Tags: , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน (Financial works)

โดย: ประจวบ ถวายทาน ปี: 2561 สาระสังเขป: คู่มือการปฏิบั […]

Posted in Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน (Financial works)