คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

โดย พัชรา คงเหมาะ ปี (2563) สาระสังเขป คู่มือการใช้งานร […]

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Development of Asset Control Efficiency of Rajamang […]

Posted in Research, กองคลัง (Finance Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ

โดย จรัสศรี บุญสอน ปี 2563 สาระสังเขป คู่มือการปฏิบัติง […]

Posted in Work Manual, กองคลัง (Finance Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

โดย วีรนุช พานทอง ปี 2561 คำนำ ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสา […]

Posted in Work Manual, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (Office of Education Quality Assurance) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)

โดย: ประจวบ ถวายทาน ปี: 2561 สาระสังเขป: คู่มือปฏิบัติง […]

Posted in Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | Tags: , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ (Secretary works)

คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน (Financial works)

โดย: ประจวบ ถวายทาน ปี: 2561 สาระสังเขป: คู่มือการปฏิบั […]

Posted in Work Manual, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน (Financial works)

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว

โดย: นงเยาว์ ขัติวงษ์ ปี: 2563 สาระสังเขป: คู่มือการบริ […]

Posted in Work Manual, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว

การศึกษาช่องทางการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of the Channels of Recognition Public Media t […]

Posted in Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาช่องทางการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวหลวง 4 สายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์

Comparison of botanical characteristics of 4 cultivars […]

Posted in Research, กองอาคารสถานที่ (Building & Site Administration Division) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน เปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวหลวง 4 สายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์

กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี

โดย อลงกรณ์ รัตตะเวทิน ปี 2563 คำนำ คู่มือปฏิบัติงาน กร […]

Posted in Work Manual, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน | Tags: , , | ปิดความเห็น บน กระบวนการดำเนินงานของกองบรรณาธิการในการจัดทำจุลสารราชมงคลธัญบุรี

แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Motivation Affecting the Decision to Apply to Work at R […]

Posted in Research, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

The Development of educational game mathematics readine […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A Study of factors affecting decision making on selecti […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

โดย ศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์ ปี 2562 คำนำ คู่มือปฏิบัติงาน […]

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | Tags: , | ปิดความเห็น บน คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระดับสถาบัน)

Factors Affecting Success of Internal Quality Assurance […]

Posted in Research, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระดับสถาบัน)