การศึกษาประสิทธิผลของสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกแบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม

Public relations media in augmented reality for tourism […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

Green support and the use of information technology products

By Pakvalit Kurkoon Year 2017

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

สื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นจริงเสริมเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Public relations media in augmented reality for tourism […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | No Comments

ความคงทนของคอนกรีตที่ใช้วัสดุกากอุตสาหกรรม

Durability of concrete made with industrial wastes โดย […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การจำแนกประเภทและรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์

Thai car license plate classification and recognition u […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมพอกผิวแข็งต่อสมบัติความต้านทานการสึกหรอของเหล็กหล่อสีเทา JIS-FC25

Effect of hard-faced welding parameter on the wear resi […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การเชื่อมซ่อมผิวลูกโรลเลอร์ในรถเกี่ยวและนวดข้าวด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์

Welding repair of roller part surface in rice combine h […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างอินเวอร์เตอร์รวมศูนย์และอินเวอร์เตอร์สตริง

The comparing analysis of PV power plants performance b […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหล่อเย็นงานกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 316

Comparative study of cooling method in turning process […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั๊มเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา 1 บาท

Study on effect of coatings on one-bath coin stamping d […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี

Risk management of small schools under the office of Pa […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การวางแผนสั่งการถ่ายเทโหลดของระบบจำหน่าย 22 kV โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาของสถานีไฟฟ้าอุตรดิตถ์

Planning of load transfer ordering of 22 kV distributio […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การทดสอบและประเมินผลเครื่องสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Testing and evaluation of rice milling machine based on […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การวิเคราะห์สมรรถนะการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำพิกัด 50 kWp

Performance analysis of 50 kWp floating PV system โดย ก […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาการใช้ผงเปลือกไข่ไก่ผสมในอีพอกซีเรซิน

A study of the reinforcement of epoxy resin with chicke […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments